Filters

תקנון מועדון הטבות

 1. הצטרפות וחברות במועדון

ההצטרפות למועדון ההטבות (להלן : "המועדון") של רשת ורטהיימר ספורט  (להלן: "הרשת") תתאפשר לכל המעוניין בכך, בכפוף לתשלום דמי הצטרפות, מילוי פרטים וחתימה במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי הרשת (להלן: "בקשת ההצטרפות"). האחריות על נכונות הפרטים ומהימנותם, ועדכון הפרטים ככל שיש בהם שינוי, הינה על ממלא הטופס. הרשת לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא על פי דין ומטעמים סבירים כמתואר להלן.

 2. הגדרות

2.1.   "דמי הצטרפות" – תשלום סך 39.90 ₪ (כולל מע"מ) למועדון או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת,  אשר יקנו ללקוח, בכפוף למילוי וחתימה על בקשת ההצטרפות, חברות,למשך זמן בלתי מוגבל ו בכפוף לאמור בתקנון  זה.הרשת רשאית לשנות סעיף זה מפעם לפעם בכפוף לאמור בתקנון

2.2.   "חבר" – לקוח שהסדיר את תשלום דמי ההצטרפות, מילא וחתם על בקשת ההצטרפות, הרשת אישרה את חברותו במועדון, והנפיקה לו כרטיס חברות.

2.3.   "כרטיס חברות" – כרטיס מגנטי שהרשת תנפיק לחבר באופן אישי.

2.4.   "הטבות המועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן: (א) הזכות לצבור ולממש נקודות זכות כמפורט בסע' 5 להלן, (ב) הזכות להטבת יום הולדת כמתואר בסע' 6 להלן, (ג) הזכות להטבת הצטרפות חד פעמית כמתואר בסע' 7 להלן;

2.5.   "הרשת" –החנויות המופעלות על ידי רשת החנויות ספורט ורטהיימר,  למעט חנויות עודפים ו/או חנויות כמצוין בתקנון זה.

3. הצטרפות למועדון, ותקופת החברות

3.1.   ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי בקשת הצטרפות  וחתימה על טופס ההצטרפות  (המצורף כנספח א' לתקנון זה, בנוסח כפי שהרשת תחליט מעת לעת), מסירתו לרשת, תשלום דמי ההצטרפות, וקבלת כרטיס חברות מהרשת.

3.2.   החבר יעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת. הודעות בנושא שינוי פרטים יופנו לשירות הלקוחות במספר 1-700-70-21-21 או דרך אתר הרשת www.sportw.co.il תחת צור קשר, או באמצעות פקס למספר 03-5701797 , או באמצעות כתובת מייל  sc@sportw.co.il.

3.3.     ההצטרפות למועדון הינה מגיל 18 ומעלה. 

3.4.   תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תתחיל במועד תשלום דמי החברות, ותסתיים במועד כמתואר להלן   (א)תוקף החברות הוא בלתי מוגבל , (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.

3.5.   ביטול החברות לא יזכה את חבר המועדון בהחזר כספי כלשהו.

4. כרטיס החברות

4.1 כרטיס החברות ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

4.2  שימוש שאינו סביר בכרטיס החברות, בהתאם לשיקול דעת הרשת עשוי להביא לביטול החברות במועדון.

4.3  הזכאות להטבות המועדון מותנה בהצגת כרטיס החברות במעמד הקניה, בצרוף תעודת זהות או רישיון נהיגה בלבד של החבר (להלן: "תעודה מזהה").

4.4  חישוב זכאות להטבות יכול שיעשה בגין נקודות שנצברו בכרטיס אחד בלבד, ואין אפשרות לאחד נקודות שנצברו במספר כרטיסים.

4.5  במקרה של אובדן או גניבת כרטיס החברות, יתאפשר ללקוח ליהנות מההטבות הגלומות בחברות במועדון אך ורק בכפוף למילוי טופס הצהרה על אובדן או גניבת כרטיס, ותשלום עמלה בסך של עד 15 ₪  בגין הנפקת כרטיס חברות חדש לחבר. 

4.6  דיווח על אובדן או גניבת כרטיס יעשה באחד מסניפי הרשת  או באמצעות מוקד שירות הלקוחות טל. 1700-70-21-21 או על ידי שליחת פקס למשרדי החברה במספר 03-5701797 או באמצעות שליחת מייל לכתובת  Sc@sportw.co.il על-ידי בעל הכרטיס בלבד.

4.7  שמירה על הכרטיס הינה באחריות בעליו לא תשמע כל טענה נגד הרשת בגין אי קבלת הטבה מחמת אובדן כרטיס.

4.8  בכרטיס החברות ניתן יהיה לעשות שימוש בכל סניפי הרשת בישראל, למעט  חנויות עודפים, לפי התנאים וההגבלות הרשומים בתקנון.

 5. צבירת ומימוש נקודות זכות

5.1 בגין כל רכישה שתבוצע לאחר הצטרפות החבר למועדון, בכל חנויות הרשת, למעט רכישות כמתואר להלן,  יצברו לזכות החבר  "נקודות" בשווי בש"ח של 10% מערכה של כל קניה. ערכה של כל נקודה יעמוד על 1 ₪.

כך לדוגמא: ברכישה כוללת בשווי של 100 ₪, יצברו לזכות החבר 10 נקודות, ששוויין 10 ₪ למימוש לאחר צבירת מינימום 40 נקודות.

5.1  במידה ולקוח יחזיר לחברה פריטים אשר בגינם נצברו נקודות (מכל סיבה שהיא) – במועד החזרת פריטים כאמור, תופחת כמות הנקודות שנצברה בגין אתם הפריטים.

5.2  חבר מועדון אשר רכש פריטים במסגרת הטבות ומבצעים כולל הטבת יום הולדת לא יוכל לקבל החזר כספי על הרכישה.

5.3  רכישות שתתבצענה באמצעות GIFT CARD של רשת ורטהיימר ספורט בלבד (בהתאם לנוהלי הרשת), יזכו את החבר בצבירת נקודות.

5.4  רכישת Gift Card לא תזכה את החבר בנקודות.

5.5  צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהצגת כרטיס החברות ותעודה מזהה.

5.6  צבירת נקודות במסגרת מועדון הלקוחות תתאפשר בכל רכישה באמצעי תשלום שהינו מזומן ו/או כרטיס אשראי.

5.7  אין אפשרות לצבור נקודות בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפות החבר למועדון.

5.8  אין אפשרות לצבור נקודות בגין קניה שנעשתה ללא כרטיס חבר.

5.9  מימוש נקודות יתאפשר רק לאחר צבירה של מינימום 40 נקודות מרכישות קודמות. מובהר מפורשות כי לא ניתן לממש נקודות בקשר עם הרכישה שבמסגרתה נזקפות הנקודות לטובת החבר, אלא אך ורק במסגרת רכישות עתידיות.

5.10   בגין הרכישות המתוארות להלן לא תתקיים צבירת נקודות, אלא אם תחליט הרשת אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט:

(א)   חבר מועדון הבוחר להשתמש בתווים או ב-GIFT CARD למעט, GIFT CARD של רשת ורטהיימר ספורט בלבד.

(ב)    לא ינתנו כפל הנחות ומבצעים לחבר מועדון המשויך לשת"פ. על חבר המועדון לבחור את ההטבה הכדאית עבורו. למען הסר ספק, עסקה שתבוצע במסגרת השת"פ, לא תרשם תחת מועדון הלקוחות ולא יצברו בגינה נקודות.

5.11  רכישה של פריטים בסניפי העודפים תאפשר צבירה של 10% אולם, לא ניתן לממש נקודות בסניפי העודפים.

5.12   בגין הרכישות המתוארות להלן תתאפשר צבירת נקודות ואולם לא ניתן יהיה לממש נקודות בקשר לרכישות שכאלו, אלא אם תחליט החברה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט:

(א)   רכישת פריטי עודפים (אם בסניפי העודפים ואם בחנויות המחזיקות מלאי עודפים).

(ב)   רכישה של פריטים במבצע בערך של 50% הנחה לפחות מערך הפריט המקורי בכל חנויות הרשת או במבצע שמהותו מהווה 50% הנחה ויותר.

(ג)    פריטים ספציפיים שהרשת תבחר שלא לאפשר בגינם מימוש נקודות לפי שיקולה דעתה הבלעדי מעת לעת.

5.13  מימוש הנקודות יתאפשר בשילוב תוספת של תשלום כספי, ועל מנת לממש את הנקודות, נדרשת צבירה של מינימום 40 נקודות טרם המימוש.

 5.14  החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות, יעשו בהתאם לנוהלי החלפה והחזרה של הרשת, כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת.

5.15   פריט שתמורתו שולמה בנקודות, לא ניתן יהיה לקבל בגינו זיכוי כלשהו. ניתן יהיה להחליף.

 5.16   פריט שנרכש בנקודות אך ורק בפריט שווה ערך לאותו פריט בלבד או בתוספת תשלום בגובה ההפרש בין הפריטים. בחירת פריט חילופי בשווי נמוך מהפריט המוחזר, לא יזכה את החבר בהפרש נקודות.

5.17    לא ניתן לצבור יתרה שלילית של נקודות כתוצאה מקבלת זיכוי על פריט. הנקודות שנצברו בעקבות העסקה ימחקו.

5.18    הרשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי מוצרים מסוימים לא ימכרו באמצעות נקודות.

5.19    לחברים שלא ביצעו רכישה במהלך שנה שלמה וקיימות לזכות החבר מעל 40 נקודות  תינתן האפשרות לממש את הנקודות במשך 3 חודשים מיום תום תקופה של שנה . במידה ולא התקיימה רכישה באחד מסניפי הרשת הנקודות ימחקו לצמיתות.

5.20    המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות או להפך-מבצעים בהם לא יתאפשרו צבירה או מימוש של נקודות.

 6.  הטבת יום הולדת

6.1  הטבת יום הולדת תקפה בעבור בעל הכרטיס בלבד, וניתן לממשה אך ורק בחודש הקלנדרי (הלועזי) שבו חל יום הולדתו של החבר, בעסקה אחת בלבד במהלך חודש זה.

6.2  קבלה הנחה חד פעמית בשיעור של 20% על פריטים ממחירם המלא לצרכן  + 10% צבירה.

6.3  לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת בחנויות עודפים ו/או לגבי פריטי עודפים הנמכרים בחנויות הרשת.

6.4  לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת על מכשירי כושר ופנאי , הרשת שומרת לעצמה את הזכות להחריג את הדגמים הרלוונטיים מהטבת יום ההולדת שגובהה 20% הנחה

6.5  הרשת שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר את מימוש הטבת היום הולדת  בחלק מהמבצעים או יחד עם הטבות נוספות במסגרת החברות במועדון.

6.6  הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בהטבת יום ההולדת מעת לעת ע"פ החלטתה הבלעדית של הרשת וללא הודעה מראש.

6.7  מימוש הטבת יום הולדת לא תתאפשר במסגרת עסקה בה מומשה הטבת ההצטרפות.

 7.  הטבת הצטרפות חד פעמית

7.1   כל חבר שהצטרף למועדון, יהיה זכאי להטבת הצטרפות חד פעמית, ששווייה 40 ₪ (כולל מע"מ) לרכישה בחנויות הרשת למימוש ברכישה הבאה מיום למחרת יום ההצטרפות. הטבה זו תהיה בתוקף למשך תקופה של 60 ימים שיחלו ביום למחרת יום ההצטרפות.

 7.2   הרשת שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר את מימוש הטבת ההצטרפות בחלק מהמבצעים או יחד עם הטבות נוספות במסגרת החברות במועדון.

7.3 הטבת הצטרפות החד פעמית לא תינתן במקרה של חידוש חברות, או בכל מקרה אחר, ובכל מקרה חבר יהיה זכאי רק פעם אחת להטבת ההצטרפות החד פעמית.

7.4 הטבת הצטרפות החד פעמית אינה תקפה לגבי הפריטים להלן:

7.4.1 לגבי פריטים הנמכרים בחנויות עודפים לא תינתן הנחה כלשהי.

7.4.2  לגבי פריטי עודפים הנמכרים בחנויות הרשת לא תינתן הנחה כלשהי.

8. זכויות הרשת

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה הרשת גם את הזכויות הבאות:

8.1        לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, ומבצעים אחרים, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של הרשת.

8.2        לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש – הכל לפי שיקול  דעתה הבלעדי של הרשת.

8.3        בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת הרשת, מובהר מפורשות כי דמי ההצטרפות ו/או דמי חידוש לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא.

8.4        הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא.

8.5        הרשת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים (ובכלל זה: סכסוך בין הרשת ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי הרשת או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי הרשת, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי הרשת, ו/או בתחום חנויות הרשת, וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשת).

8.6        הרשת שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר את מימוש הטבת יום הולדת ו/או הטבת ההצטרפות על פריטים שיקבעו על ידה ו/או על פריטים שחל עליהם מבצע כלשהו.

8.7        הרשת שומרת לעצמה את הזכות לאפשר הטבות נוספות מעבר להטבות הניתנות לחברי המועדון, וזאת לחלק מחברי המועדון, ועל- פי שיקול דעתה הבלעדי.

  9.  כללי

9.1 תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.

9.2 כל הטבה שניתנת לחבר מועדון תשולם באמצעות מזומן ו/או כרטיס אשראי . הרשת  שומרת לעצמה הזכות שלא לכבד כל אמצעי תשלום אחר.

9.3  המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברים עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברים לממש את הנקודות שנצברו לזכותם במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.

9.4  המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

9.5  מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי נשים.

9.6    הדין הישראלי יחול על תקנון זה, ועל כל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראותיו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.