Filters

תקנון

תקנון

1. כללי

(א) אתר "ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ " (להלן:"האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.בעל האתר ומפעילו הנו " ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ " (להלן: " ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ ").

(ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן:"פעולה").

(ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע .

(ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, והיוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון . גלישה ו/ או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון , לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

(ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

(ו) אתר ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ עשוי להכיל קישורים לאתרי אנטרנט שאינם מופעלים ע"י ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ, אלא בידי גורמים אחרים שלספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ אין שילטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האנטרנט שלהם . קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור. ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופעים בהם.

2. הזכות / כשרות להשתמש באתר רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייובות. במידה והנך קטין (מתחת) לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס , יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האופוטרופוס .

(ב) המשתמש הנו בעל תעדות זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(ג) המשתשמ הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(ד) המשתמש הוא על תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3. אופן המכירה

(א) ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה.

(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף פעולה" , המוצר או השירות המוצע למכירה , מחיר המכירה (להלן "דף הפעולה").

(ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת , כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן:"טופס ההזמנה") , ואז הופך המשתמש ל "מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. לאחר ביצוע הפעולה תבצע ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי , תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה , ובשים דגש כי , עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין ספורט ורטהיימר שיווק וסחר בע"מ.